รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ

Family of Godหัวข้อ: 3:30:3
มัทธิว 27:32-54
โดย ศจ.ดร.ศึกษา  เทพอารีย์