รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ

Holy Communionหัวข้อ: เราจะไม่กินปัสกานี้อีก
ลูกา 22:14-23
โดย ศจ.สันติ  แดงเรือน