ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการรับอรุณวันคืนพระชนม์ 2020

By: สันติ แดงเรือน.

Easter Sunriseหัวข้อ: รู้จักพระคริสต์ในวันที่โควิดระบาด
ลูกา 24:22-35

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน