รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการวันระลึกบรรพชน 2019

By: พรเพ็ญ สุปินะ.

Grave Yardหัวข้อ: จากรุ่นสู่รุ่น
2 ทิโมธี 1:5

โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ