รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ 2019

By: สันติ แดงเรือน.

Good Fridayหัวข้อ: บาดแผลรักษาบาดแผล
1 เปโตร 2:21-25

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน