ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ 2019

By: ดารณี วราเศรษฐ์.

Holy Communionหัวข้อ: คำสอนสุดท้าย
ลูกา 22:15-17

โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์