รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ 2019

By: ดารณี วราเศรษฐ์.

Holy Communionหัวข้อ: คำสอนสุดท้าย
ลูกา 22:15-17

โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์