รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ 2018

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Good Fridayหัวข้อ: 7 คำตรัสของพระเยซูบนไม้กางเขน
ยอห์น 19:14-19

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์