ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ 2017

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Good Fridayหัวข้อ: ทำไมพระเยซูต้องตาย
ยอห์น 19:14-19

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์