ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ 2017

By: ทวิพงศ์ พันธุพงศ์.

Holy Communionหัวข้อ: บทเรียนแห่งความถ่อมใจ
ยอห์น 13:4-5

โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์