รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2017 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ 2017

By: ทวิพงศ์ พันธุพงศ์.

Holy Communionหัวข้อ: บทเรียนแห่งความถ่อมใจ
ยอห์น 13:4-5

โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์