ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการส่งท้ายปี 2016

นมัสการส่งท้ายปี 2016
"สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป"
2 โครินธ์ 5:17

โดย: คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์