ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

ประกาศคริสตจักรวัฒนา เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการและการกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากการแพร่ระบาด Covid-19 ครั้งที่ 2021/1

โดยให้จัดในรูปแบบออนไลน์แทนการเดินทางมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหาร ตลอดเดือนมีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
- 09:00 น. นมัสการภาคภาษาอังกฤษ
- 10:30 น. นมัสการภาคภาษาไทย
- 14:30 น. นมัสการภาษาไทย รอบบ่าย

รายการสด