รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-02-24

David JohnsonDon't Forget to Remember
Deuteronomy 6:1-12
David Johnson