ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2020-10-11

Motan Konyak The Battle Belongs to God
1 Samuel 17:40-50
By Aj. Motan Konyak

Full Service