รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-05-12

Worchihan Zingkhai The Mission of the Church
Matthew 28:18-20
By Worchihan Zingkhai

Full Service

Sermon