รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-04-14

Vara Mejudhon Outwardly Wasted Inwardly Graced
2 Corinthians 4:1
By Vara Mejudhon

Full Service

Sermon