รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-02-03

Rev.Anne Gregory Jesus' First Sermon
Luke 4:16-30
By Rev. Anne E. Gregory

Full Service

Sermon