รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-07-01

Rev. Dr. Sharon Bryant Dancing With God
Hebrews 5:1-6, Mark 10:35-45
By Rev. Dr. Sharon Bryant

Full Service

Sermon