นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

มกราคม 2015 : เดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015
  - เวลา 09:00-10:00 น. ภาคภาษาอังกฤษ เทศนาโดย Nyamjo konyak
  - เวลา 10:15-12:00 น. ภาคเช้า เทศนาโดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  
- เวลา 14:30-16:00 น. ภาคบ่าย เทศนาโดย ศจ.สันติ แดงเรือน

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” -- (2 โครินธ์ 5:17)

10 อุปนิสัยสู่อนาคต

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Rev.Dr.Suksa Theparee 10 อุปนิสัยสู่อนาคต

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

The Institute for the Future (IFTF) ได้ศึกษาวิจัยถึงทักษะในการทำงานที่จำเป็นสำหรับอนาคตในปี 2020 ไว้

ซึ่งก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะของบุคลากรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยชี้นำที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออนาคตการทำงานและส่งผลต่อทักษะที่จำเป็นในการทำงานบ้าง โดยมีปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอยู่หกประการด้วยกัน

 1. คนจะมีอายุยืนมากขึ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก และจะส่งผลต่อการทำงานและการเรียนรู้ของคน
 2. เครื่องมือและระบบในการทำงานที่เป็นอัจฉริยะมากขึ้น โดยเราจะมีเครื่องมือในการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ในรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน (หลักฐานที่ชัดเจนคือการถือกำเนิดของ Tablet)
 3. Computational World ที่เราจะมีข้อมูลในเรื่องต่างๆ มากขึ้น ทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่ง
 4. สื่อในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะทำให้การสื่อสารของเราเปลี่ยนไป การรับรู้ในสื่อต่างๆ อาจจะมากกว่าเพียงแค่ตัวอักษรและรูปภาพแบบในปัจจุบัน
 5. โครงสร้างองค์กรและรูปแบบการทำงานใหม่ๆ อันเกิดจาก Social Technology ทำให้เกิดรูปแบบการผลิตและการดำเนินงานใหม่ๆ
 6. โลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบการทำงานขององค์กร

จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในโลกอนาคตเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับ โดยมีทักษะที่สำคัญอยู่สิบประการด้วยกันครับ

 1. Sense-making หรือความสามารถในการทำความเข้าใจถึงนัย หรือความหมายที่อยู่เบื้องลึก (Meaning & Insight) ซึ่งจะเป็นสิ่งซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยีไม่สามารถทำได้
 2. Social Intelligence โดยการสามารถประเมินและรับรู้ต่ออารมณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือบุคคลรอบข้างได้
 3. Novel & Adaptive Thinking หรือความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ประจำ
 4. Cross-Cultural Competency หรือความสามารถในการทำงานในวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่าง
 5. Computational Thinking หรือความสามารถในการแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์
 6. New Media Literacy เป็นความสามารถในการพัฒนาและสร้างข้อมูลบนสื่อรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ๆ สำหรับการสื่อสาร
 7. Transdiciplinarity หรือความสามารถในการเข้าใจในเนื้อหาและสิ่งต่างๆ ข้ามศาสตร์ ที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านั้น
 8. Design Mindset หรือการคิดเชิงออกแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ
 9. Cognitive Load Management ที่เป็นความสามารถในการจัดลำดับและแยกแยะงาน ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่มีความสำคัญออกมาได้ (ซึ่งเป็นปัญหาของคนทำงานในปัจจุบันจำนวนมาก)
 10. Virtual Collaboration เป็นความสามารถในการทำงานให้เพื่อนร่วมทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความผูกพัน ในสภาวะการทำงานที่เป็น Virtual

ทักษะที่สำคัญทั้งสิบประการนั้นจริงๆ แล้วหลายๆ ประการได้กลายเป็นสิ่งทีมีความสำคัญสำหรับการทำงานในปัจจุบันแล้ว ความท้าทายของพวกเราคือทำอย่างไรถึงจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ขึ้นมาทั้งในตัวเรา เพื่อให้จะได้มีทักษะที่พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

เรียบเรียงจาก: การเปลี่ยนแปลงในอนาคต กับทักษะที่จำเป็น

โดย: รศ.ดร.พสุ เดชะรินท

เทศนา ในวาระพิเศษ

สารอภิบาล

 • 'รัก' คำสั้นๆ

  สิธยา คูหาเสน่ห์

  พระคัมภีร์ย้ำว่าชีวิตของเราต้องตั้งอยู่บนความรัก พระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราพบในพระคัมภีร์คือให้รักพระเจ้าและรักกันและกัน

  Read more...
 • การพูดคำว่าไม่!

  The Power of a Positive No!

  โทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยของอังกฤษกล่าวไว้ว่า ‘ศิลปะการเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ที่การพูดคำว่า ใช่ แต่อยู่ที่การพูดคำว่า ไม่’

  Read more...
 • ผู้นำพัฒนาคน

  people development

  “If you are wise, you are wise to your own advantage, but if you are a mocker, you alone must bear it.” Proverbs 9:12

  Read more...
 • อ่านของเก่าเพื่อพบสิ่งใหม่

  อาร์ม ตั้งนิรันดร

  ปรัชญาจีนโบราณเชื่อว่า ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความประณีตและละเอียดอ่อนทางอารมณ์และพฤติกรรม

  Read more...

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ