นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

เมษายน 2014 : เดือนแห่งสายใยครอบครัวและผู้อาวุโส

Lentเทศกาลมหาพรต (คาทอลิก) หรือเทศกาลเข้าสู่ธรรม (โปรเตสแตนต์) (อังกฤษ: Lent, ละติน: Quadragesima แปลว่า ที่สี่สิบ) เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของศาสนาคริสต์ เริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้าและสิ้นสุดวันอีสเตอร์ รวม 40 วัน (ไม่รวมวันสะบาโต) โดยเทศกาลนี้มีไว้เพื่อระลึกถึงพระมหาทรมาน และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ โดยกิจที่ชาวคริสต์ปฏิบัติในช่วงนี้คือการสวดภาวนา การบริจาคสิ่งของ การอดอาหาร และการไม่ฟุ่มเฟือย...  -วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางกิจกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2014 คริสตจักรวัฒนา
จันทร์ 14 - พุธ 16 19:00-21:00 น. ศึกษาพระคัมภีร์  ศาลา ส.โรจนวงศ์
พฤหัสฯ 17 19:00-21:00 น. นมัสการพระเจ้าวันตั้งมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ พระวิหาร
ศุกร์ 18 19:00-21:00 น. นมัสการพระเจ้าวันศุกร์ประเสริฐ พระวิหาร
เสาร์ 19 08:30-10:00 น. เยี่ยมสุสานบรรพชนแห่งความเชื่อ สุสานปาซี, สำเหร่, ยานนาวา
  11:00 น. นมัสการพระเจ้าระลึกบรรพชน พระวิหาร
อาทิตย์ 20 6:00 น. นมัสการรับอรุณ พระวิหาร
  09:00 น. นมัสการภาคภาษาอังกฤษ พระวิหาร
  10:00 น. นมัสการฉลองชัยวันอีสเตอร์ พระวิหาร
  14:30 น. นมัสการภาคบ่าย พระวิหาร

 

10 อุปนิสัยสู่อนาคต

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Rev.Dr.Suksa Theparee 10 อุปนิสัยสู่อนาคต

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

The Institute for the Future (IFTF) ได้ศึกษาวิจัยถึงทักษะในการทำงานที่จำเป็นสำหรับอนาคตในปี 2020 ไว้

ซึ่งก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะของบุคลากรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยชี้นำที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออนาคตการทำงานและส่งผลต่อทักษะที่จำเป็นในการทำงานบ้าง โดยมีปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอยู่หกประการด้วยกัน

 1. คนจะมีอายุยืนมากขึ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก และจะส่งผลต่อการทำงานและการเรียนรู้ของคน
 2. เครื่องมือและระบบในการทำงานที่เป็นอัจฉริยะมากขึ้น โดยเราจะมีเครื่องมือในการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ในรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน (หลักฐานที่ชัดเจนคือการถือกำเนิดของ Tablet)
 3. Computational World ที่เราจะมีข้อมูลในเรื่องต่างๆ มากขึ้น ทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่ง
 4. สื่อในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะทำให้การสื่อสารของเราเปลี่ยนไป การรับรู้ในสื่อต่างๆ อาจจะมากกว่าเพียงแค่ตัวอักษรและรูปภาพแบบในปัจจุบัน
 5. โครงสร้างองค์กรและรูปแบบการทำงานใหม่ๆ อันเกิดจาก Social Technology ทำให้เกิดรูปแบบการผลิตและการดำเนินงานใหม่ๆ
 6. โลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบการทำงานขององค์กร

จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในโลกอนาคตเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับ โดยมีทักษะที่สำคัญอยู่สิบประการด้วยกันครับ

 1. Sense-making หรือความสามารถในการทำความเข้าใจถึงนัย หรือความหมายที่อยู่เบื้องลึก (Meaning & Insight) ซึ่งจะเป็นสิ่งซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยีไม่สามารถทำได้
 2. Social Intelligence โดยการสามารถประเมินและรับรู้ต่ออารมณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือบุคคลรอบข้างได้
 3. Novel & Adaptive Thinking หรือความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ประจำ
 4. Cross-Cultural Competency หรือความสามารถในการทำงานในวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่าง
 5. Computational Thinking หรือความสามารถในการแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์
 6. New Media Literacy เป็นความสามารถในการพัฒนาและสร้างข้อมูลบนสื่อรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ๆ สำหรับการสื่อสาร
 7. Transdiciplinarity หรือความสามารถในการเข้าใจในเนื้อหาและสิ่งต่างๆ ข้ามศาสตร์ ที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านั้น
 8. Design Mindset หรือการคิดเชิงออกแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ
 9. Cognitive Load Management ที่เป็นความสามารถในการจัดลำดับและแยกแยะงาน ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่มีความสำคัญออกมาได้ (ซึ่งเป็นปัญหาของคนทำงานในปัจจุบันจำนวนมาก)
 10. Virtual Collaboration เป็นความสามารถในการทำงานให้เพื่อนร่วมทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความผูกพัน ในสภาวะการทำงานที่เป็น Virtual

ทักษะที่สำคัญทั้งสิบประการนั้นจริงๆ แล้วหลายๆ ประการได้กลายเป็นสิ่งทีมีความสำคัญสำหรับการทำงานในปัจจุบันแล้ว ความท้าทายของพวกเราคือทำอย่างไรถึงจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ขึ้นมาทั้งในตัวเรา เพื่อให้จะได้มีทักษะที่พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

เรียบเรียงจาก: การเปลี่ยนแปลงในอนาคต กับทักษะที่จำเป็น

โดย: รศ.ดร.พสุ เดชะรินท

เทศนา ในวาระพิเศษ

สารอภิบาล

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ

กลุ่มแคร์และกลุ่มอธิษฐาน

วัน เวลา กลุ่ม - สถานที่
วันอังคาร 16:00 น. กลุ่มครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  18:00 น. กลุ่มผู้ใหญ่ โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
  18:00 น. กลุ่มอนุชน โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
วันพุธ 09:00 น. กลุ่มพักพิงในพระเจ้า (กลุ่มอธิษฐานแม่) ตามบ้านสมาชิก
  19:00 น. กลุ่ม Upper Room บ้าน ผป.ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
  19:30 น. บ้านคุณลัดดาวัลย์ เนินสุวรรณ
วันพฤหัสบดี 10:00 น. กลุ่มสร้างสาวก อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  12:00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  18:00 น. กลุ่ม Love & Care บ้าน มน.ลานทิพย์ ทวาทสิน
  19:00 น. กลุ่มอนุชนวัยทำงาน อาคารพระอาจวิทยาคมชั้น 2
วันศุกร์ 08:30 น. กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัฒนาฯ อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  19:30 น. บ้านคุณลัดดา แสนวันดี
วันเสาร์ 10:00 น. กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ณ ศาลา ส.โรจนวงศ์
  13:00 น. คณะนักร้องคริสตจักร ห้องซ้อมเพลงคณะนักร้อง อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  18:00 น. บ้านคุณดวงมาลย์ ศรีรักษา (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
วันอาทิตย์ 13:00 น. กลุ่มอธิษฐานบ่ายวันอาทิตย์
  13:00 น. กลุ่มแคร์เยี่ยมเยียน (อาทิตย์ที่ 4 ของเดือน)
  15:30 น. บ้าน ผป.จิตรา วรรธนะสิน (อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)