รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

กลุ่มแคร์: เติบโตในพระคริสต์ด้วยกัน

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Rev.Dr.Suksa Theparee กลุ่มแคร์: เติบโตในพระคริสต์ด้วยกัน

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

กิจการฯ 2:46 "เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง ทุกวันเรื่อยไป“

ความสำคัญของกลุ่มแคร์

 1. เป็นที่ที่สมาชิกทุกคนจะสามารถมีความสัมพันธ์ และความรักต่อกันและกันได้อย่างลึกซึ้ง
 2. เป็นที่ที่สมาชิกจะมีโอกาสหนุนใจกันและกัน ฮบ.3:13 "ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า "วันนี้" เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป"
 3. เป็นที่ที่ดีที่สุด ที่สมาชิกจะสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุข ดูแลกันและกันในทุกปัญหาของชีวิต
 4. เป็นที่ที่ในการขยายคริสตจักรได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้นำแคร์เป็นผู้ดูแลทำหน้าที่เหมือนศิษยาภิบาล
 5. เป็นที่ที่สะดวกและง่ายที่สุด ในการที่ผู้สนใจและญาติมิตรของสมาชิกจะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศชุมชนคริสเตียน ได้ฟังคำพยานและคำสอน จนทำให้เขาตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูในที่สุด
 6. เป็นที่ที่สามารถนมัสการและสรรเสริญได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

ข้อคิดในการสร้างบรรยากาศการนมัสการในกลุ่มแคร์

 1. อย่าคาดหวังให้บรรยากาศยิ่งใหญ่เหมือนบรรยากาศในคริสตจักรวันอาทิตย์
 2. ตระหนักเสมอว่า การนมัสการเป็นมากกว่าการร้องเพลง
 3. การนมัสการเป็นเรื่องของการแสดงความรักต่อพระเจ้า
 4. การนมัสการเป็นเรื่องการแสดงออกต่อพี่น้องด้วย มธ.22:37-39 พระเยซูทรงตอบเขาว่า "จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของ เจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
 5. การนมัสการเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ วว.3:20 นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา
 6. การนมัสการควรเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเรียบร้อย
  • ในความเรียบง่ายเป็นความลึกซึ้งได้
  • อย่าให้ยากเกินไป ความยากทำให้คนติดตามยากลำบาก และสับสน
 7. พยายามใช้บทเพลงที่พาใจของคนไปหาพระเจ้า มองที่พระเจ้า เห็นพระเจ้าในบทเพลงนั้น
 8. ผู้นำนมัสการควรหาทีมงานช่วยในการนำนมัสการ
 9. ผู้นำนมัสการต้องมาก่อนเวลาที่จะเริ่มประชุมอย่างน้อย 15 นาที เพื่อจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อม เช่นเครื่องดนตรี หนังสือเพลง หรือเขียนเพลงทั้งหมดที่จะใช้ลงในกระดาษ 1 แผ่น ถ่ายเอกสารให้เพียงพอ
 10. ผู้นำนมัสการต้องเป็นแบบอย่างในการนมัสการ ในการร้องเพลงจากใจ ในการแสดงออกด้วยสีหน้า ท่าทาง ถวายแด่พระเจ้า

องค์ประกอบของการนำประชุมในกลุ่มแคร์

 1. อธิษฐานเตรียมใจ (5 นาที)
 2. ร้องเพลงชื่นชมยินดี และอาจมีเกมส์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในบางครั้ง (15 นาที)
 3. กล่าวต้อนรับผู้ที่มาเป็นครั้งแรก (2 นาที)
 4. คำพยานชีวิตของผู้ที่มีประสบการณ์กับพระเจ้า (10 นาที)
 5. อธิษฐานเผื่อกันและกัน และแบ่งปันประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วย (5 นาที)
 6. นมัสการและใช้ของประทานรวมทั้งพิธีมหาสนิท (20 นาที)
 7. ถวายทรัพย์ (3 นาที)
 8. ประกาศข่าว ความเคลื่อนไหวต่างๆ (2 นาที)
 9. แบ่งปันคำสอน (20 นาที)
 10. สังสรรค์ (10 นาที)
  • - จะเห็นได้ว่า ถ้ามีการวางแผนมาอย่างดี การดำเนินการประชุมกลุ่มแคร์ควรอยู่ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

หลักการนำนมัสการในกลุ่มแคร์

 1. ควรเลือกเพลงที่เป็นประโยชน์ในการนมัสการ
  • เพลงที่ยกย่องพระเยซูคริสต์
  • เพลงที่ทำให้มองเห็นพระเจ้าชัดเจน
  • เพลงที่แตะต้องใจเมื่อร้อง
  • เพลงที่ปลุกใจให้วางใจ มอบถวายชีวิต และติดสนิทกับพระเจ้า
  • เพลงที่มีถ้อยคำดี กินใจ แตะต้องความรู้สึก
 2. เพื่อให้เกิดความง่าย ควรเตรียมเพลงในหัวเรื่องเดียวกัน หรือสนับสนุนกัน เช่น ส่งความรู้สึกไปสู่ บรรยากาศ เพลงชัยชนะ เพลงสันติสุข เพลงความรักพระเจ้า เพลงยกย่องพระนาม ฯลฯ
 3. เพื่อให้บทเพลงต่อเนื่องไม่ขาดตอน ดังนั้น ควรเลือกเพลงในคีย์เดียวกัน
 4. ควรเตรียมเพลงให้เกินความจำเป็น เพื่อว่าหากเพลงใดไม่เหมาะสมในวันนั้น จะได้เปลี่ยนไปสู่เพลงอื่นๆ แทน
 5. จำนวนเพลงที่ใช้ว่าควรเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับเวลาที่กำหนดให้ ตามปกติเพลงเร็วประมาณ 2 – 3 เพลง เพลงช้าประมาณ 2 – 3 เพลง เช่นกัน
 6. ควรมีการเตรียมคอร์ดที่จะใช้ในบทเพลงที่จะร้อง ทั้งเพลงเร็ว – ช้า และเพลงจากใจ
 7. ให้มีการซ้อมก่อนนำบรรยากาศจริงทุกครั้ง เพื่อดูการต่อเนื่อง และสังเกตปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างนมัสการ
 8. ควรเขียนชื่อเพลงให้พร้อม มอบให้นักดนตรี
 9. ขั้นตอนการเตรียมเพลงนมัสการ
  • อธิษฐาน นมัสการส่วนตัว ในการเตรียมหัวเรื่องที่จะนำนมัสการ
  • เลือกเพลงจากหนังสือเพลง หรือจากสารบัญตามหัวเรื่อง ตามคีย์ โดยสามารถจัดทำขึ้นได้เอง 
  • เตรียมคำพูดหนุนใจ และบันทึกไว้
  • เตรียมเพลงจากใจ -- แนวเพลง และทางเดินของคอร์ด
  • เตรียมเพลงสำหรับการถวายทรัพย์ และพิธีมหาสนิท

ข้อแนะนำสำหรับนักดนตรีในกลุ่มแคร์

 1. ให้ความสำคัญของการซ้อมมากๆ
 2. ถือว่าเรากำลังรับใช้พระเจ้า ไม่ใช่กำลังเล่นให้คนดู
 3. เล่นด้วยความรู้สึก ท่าที ท่าทางที่ถวายเกียรติพระเจ้า
 4. อธิษฐานให้มีการเจิมในการเล่นดนตรี 1 ซมอ.16:23 อยู่มาเมื่อวิญญาณชั่วจากพระเจ้ามาสิงซาอูลเมื่อไร ดาวิดก็หยิบพิณใช้มือดีดถวาย ซาอูลก็ทรงชุ่มชื่นขึ้นและหายดี และวิญญาณชั่วก็พรากจากพระองค์ไป
 5. มองดูและฟังผู้นำนมัสการไปพร้อมๆ กับ มองดูและฟังพระเจ้าไปด้วยในเวลาเดียวกัน จงละสายตาจากเครื่องดนตรีมองไปที่พระเจ้า
 6. เตรียมชีวิตให้พร้อมเสมอที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า
 7. ถ่อมใจเสมอ พร้อมจะรับผิด และรับชอบ
 8. ควรร้องเพลงไปด้วยในขณะเล่นดนตรี
 9. มาก่อนเวลา เพื่อมีเวลาในการเตรียมใจ เตรียมเครื่องดนตรี และอื่นๆ

ข้อปฏิบัติระหว่างการนำนมัสการ

 1. หนุนใจให้ที่ประชุมใช้บทเพลงเป็นเครื่องบูชาต่อพระเจ้า ถวายพระเจ้า
  • สดด.95:1 มาเถิด ให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้า ให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของพวกเรา
  • สดด.96:1 จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้า แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงถวายพระเจ้า
 2. เป็นแบบอย่างในการนมัสการ ร้องเพลงอย่างสุดจิตสุดใจ สีหน้า แววตา ท่าทาง มุ่งไปที่พระเจ้า
 3. อย่าใช้เพลงใดเพลงหนึ่งซ้ำนานจนเกิดความเบื่อหน่าย 4. อย่าตำหนิที่ประชุม จงแสดงความรัก ความเห็นอกเห็นใจให้มาก
 4. อย่าพูดมาก หรือออกลักษณะการเทศนา เมื่อต้องพูดก็จงพูดอย่างคมคาย มีพลังเคลื่อนไหวใจของคน
 5. ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์ทรงนำการนมัสการ ยิ้มแย้มแจ่มใสกับที่ประชุม
 6. ใช้พระวจนะประกอบ หนุนใจให้ตอบสนอง เน้นความเป็นระเบียบวินัย ความเรียบร้อย 1 คร.14:40 แต่จงปฏิบัติทุกสิ่งตามระเบียบวินัยเถิด 8. ตลอดบรรยากาศการนมัสการ จงให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของการนมัสการ (อย่าให้ตนเอง, ที่ประชุม, บทเพลงดนตรี, การนมัสการ เป็นศูนย์กลางการนมัสการแทนพระเจ้า)

เทศนา ในวาระพิเศษ

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ