รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ความถ่อมของพระเจ้า

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Rev.Dr.Suksa Theparee บทเรียนวันคริสตมาส เรื่องความถ่อมของพระเจ้า

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

บทเรียนอีกบทหนึ่งจากการประสูติของพระเยซูคือความสมบูรณ์แบบแห่งความถ่อมใจของ พระองค์ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงประทับ ณ ที่สูงสุดและบริสุทธิ์ 

ทรงใช้ครรภ์ของมนุษย์ เป็นบ้านแรกของพระองค์ และใช้คอกสัตว์เป็นบ้านที่สอง คอกสัตว์ในศตวรรษที่หนึ่งในแถบ ปาเลสไตน์คงไม่ใช่รางหญ้าสวยงามและอบอุ่นดั่งที่เราเห็นเวลาคริสตมาส  แต่เป็นโรงวัว และคอกสัตว์ ที่สกปรกเต็มไปด้วยกองมูลสัตว์ที่ส่งกลิ่นออกมา และเต็มไปด้วยเชื้อโรคอันตราย และแมลงชนิดต่างๆ ที่อาจทำให้ถึงตายได้ ความสว่างของโลกได้มาจุติเป็นทารก ที่พูดไม่ได้ ต้องเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำรงชีวิต ให้รอด ในสังคมของผู้ใช้แรงงาน พระเมสสิยาห์ที่ถูก กำหนดให้สวมใส่ชุดอัศวินนำกองทัพแห่งแผ่นดินสวรรค์ ถูกห่อด้วยผ้าเนื้อหยาบ และวางอยู่ในรางหญ้า อีกทั้งยัง ต้องถูกตัดสายสะดือซึ่งเป็นท่อรับอาหารจากแม่ ทั้งๆ ที่ พระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต เราคงเข้าไม่ถึงและไม่ เข้าใจได้ เพราะไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่า พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล จะถ่อมได้ต่ำถึงเพียงนี้

บทเรียนเรื่องความถ่อมของพระเจ้าทำให้เราได้รับ พระพร เพราะด้วยความถ่อมนี้เอง นำพระองค์เข้าสู่การ สามัคคีธรรมกับมนุษย์ที่ต่ำต้อยเช่นเรา แต่ในทางกลับกัน ความถ่อมของพระองค์นั้น คนส่วนหนึ่งอาจไม่ ยอมรับ เพราะเขาให้เหตุผลไม่ได้กับเหตุการณ์ที่พระเจ้าเข้ามาในโลก จุติที่คอกสัตว์ในสภาพของทารก ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ มิหนำซ้ำแม่ผู้ให้กำเนิด ก็มีมลทินด้วยข้อหาท้องก่อนแต่ง

การประสูติของพระเยซู ทำให้เราเห็นเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าที่เป็นความรัก เพราะพระองค์ ต้องการที่จะสร้างสัมพันธ์กับมนุษย์ก่อน ดังนั้น คนถ่อมเท่านั้นจึงจะมีส่วนเข้าร่วมนมัสการพระองค์ ในคอกสัตว์ คนถ่อมเท่านั้นจะเป็นพวกแรกที่ได้ยินเสียงอุแว้ ของทารกน้อยซึ่งเป็นพระสุรเสียงแรก ของพระเจ้าที่มาบังเกิดในโลกนี้ แต่คนเย่อหยิ่งนั้นไม่ได้เข้าใกล้เลย

เทศนา ในวาระพิเศษ

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ