รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

ศึกษาพระคัมภีร์วิวรณ์ 2017

ศจ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์ ศึกษาพระพระธรรมวิวรณ์
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
โดย ศจ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์