ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

วันที่ 11 ชีวิตอันน่าอิจฉาของซาโลมอน? (1)

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 11 ชีวิตอันน่าอิจฉาของซาโลมอน?

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:3-6 “3ข้าพ‌เจ้า​คิด​ดู​ว่า​จะ​ทำ​อย่าง‍ไร กาย​จึง​จะ​คึก‍คัก​ด้วย​เหล้า​องุ่น และ​ใจ​ยัง​คง​แนะ‍นำ​ข้าพ‌เจ้า ด้วย​สติ​ปัญ‌ญา​และ​จะ​ยึด​ความ​เขลา​ไว้​อย่าง‍ไร จน​ข้าพ‌เจ้า​จะ​เห็น​ได้​ว่า อะไร​จะ​ดี​สำ‌หรับ​ให้​บรร‌ดา​บุตร​ของ​มนุษย์ กระ‌ทำ​ภาย‍ใต้​ท้อง‍ฟ้า​ตลอด​ชีวิต​ของ​เขา 4ข้าพ‌เจ้า​กระ‌ทำ​การ​ใหญ่​โต ข้าพ‌เจ้า​ได้​สร้าง​เรือน​หลาย​หลัง และ​ทำ​สวน​องุ่น​หลาย​แปลง 5ข้าพ‌เจ้า​ทำ​สวน​ผล‍ไม้​และ​สวน​หย่อน​ใจ​หลาย​แห่ง ปลูก​ต้น‍ไม้​มี​ผล​หลาย​อย่าง​ไว้​ใน​สวน​เหล่า​นั้น 6ข้าพ‌เจ้า​สร้าง​สระ‍น้ำ​หลาย​สระ​สำ‌หรับ​ตัว​เอง เพื่อ​จะ​ใช้​น้ำ​ใน​สระ​นั้น​รด​หมู่​ไม้​ที่​กำ‌ลัง​งอก‍งาม

วันที่ 7 บทเรียนจากธรรมชาติ

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 7 บทเรียนจากธรรมชาติ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:4-7 “4ชาติพันธุ์หนึ่งล่วงไป และอีก ชาติพันธุ์หนึ่งก็มา แต่แผ่นดินโลกคงเดิมอยู่เป็นนิตย์ 5ดวงอาทิตย์ขึ้น และดวงอาทิตย์ตก แล้วรีบไปถึงที่ซึ่งขึ้นมานั้น 6ลมพัดไปทางใต้ แล้วเวียนกลับไปทางเหนือ ลมพัดเวียนไปเวียนมา แล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมัน 7แม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเล แต่ทะเลก็ไม่เต็ม แม่น้ำไหลไปสู่ที่ใด ก็ไหลไปสู่ที่นั่นอีก

วันที่ 5 คำว่า “กินลมกินแล้ง”

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 5 คำว่า “กินลมกินแล้ง”

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:14 “ข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็อนิจจัง คือกินลมกินแล้ง

วันที่ 3 สาเหตุของการเขียนพระธรรมปัญญาจารย์

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 3 สาเหตุของการเขียนพระธรรมปัญญาจารย์

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:1 “ถ้อยคำของปัญญาจารย์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม
ปัญญาจารย์ 1:12 “ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม

วันที่ 1 ภาพรวมพระธรรมปัญญาจารย์

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 1 ภาพรวมพระธรรมปัญญาจารย์

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:1-3 “1ถ้อยคำของปัญญาจารย์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม 2ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง สารพัดอนิจจัง 3ที่มนุษย์ทำงานตรากตรำกลางแดด เขาได้ประโยชน์อะไรจากงานที่เขาทำนั้น

วันที่ 10 ความเพลิดเพลินและสนุกสนานเป็นอนิจจังจริงหรือ

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 10 ความเพลิดเพลินและสนุกสนานเป็นอนิจจังจริงหรือ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:1-2 “1ข้าพเจ้ารำพึงว่า 'มาเถอะ มาลองสนุกสนานกันดู เอ้า จงสนุกสบายใจไป' แต่ดูเถิด เรื่องนี้ก็อนิจจังเช่นกัน 2ข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับการหัวเราะว่า 'บ้าๆ บอๆ' และกล่าวถึงความสนุกสนานว่า 'มีประโยชน์อะไร'

วันที่ 8 สติปัญญาเป็นสิ่งอนิจจังจริงหรือ

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 8 สติปัญญาเป็นสิ่งอนิจจังจริงหรือ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:12-15 “12ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม 13และข้าพเจ้าตั้งใจเสาะและแสวงหาโดยสติปัญญา สิ่งที่กระทำกันภายใต้ฟ้าสวรรค์ เป็นเรื่องยากลำบากซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ทำกันอยู่นั้น 14ข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทำกัน ภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็อนิจจัง คือกินลมกินแล้ง15อะไรที่คดจะทำให้ตรงไม่ได้ และอะไรที่ขาดอยู่จะนับให้ครบไม่ได้

วันที่ 6 คำว่า Under the SUN “ภายใต้ดวงอาทิตย์”

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 6 คำว่า Under the SUN “ภายใต้ดวงอาทิตย์”

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:3 “มนุษย์ทำงานตรากตรำกลางแดด เขาได้ประโยชน์อะไรจากงานที่เขาทำนั้น

วันที่ 4 คำว่า “อนิจจัง”

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 4 คำว่า “อนิจจัง”

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:1-3 “1ถ้อยคำของปัญญาจารย์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม 2ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง สารพัดอนิจจัง 3ที่มนุษย์ทำงานตรากตรำกลางแดด เขาได้ประโยชน์อะไรจากงานที่เขาทำนั้น

วันที่ 2 ความหมายคำว่า “ปัญญาจารย์” ผู้เขียน และเวลาที่เขียน

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 2 ความหมายคำว่า “ปัญญาจารย์” ผู้เขียน และเวลาที่เขียน

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 12:8-10 “8ปัญญาจารย์ว่า อนิจจัง อนิจจัง สารพัดก็อนิจจัง 9นอกจากท่านเป็นคนฉลาดแล้ว ปัญญาจารย์ยังสอนความรู้ให้ประชาชนอีกด้วย เออ ท่านพิเคราะห์ ท่านค้นคว้า และท่านเรียบเรียงสุภาษิต 10ปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคำที่เพราะหูและท่านเขียนถ้อยคำแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรง