รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันที่ 16 ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน (2)

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 16 ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน (2)

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:20-23 “20ข้าพเจ้าจึงกลับอัดอั้นตันใจนักถึงเรื่องการงานของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำมาภายใต้ดวงอาทิตย์ 21ด้วยว่ามีคนที่ทำงานโดยใช้สติปัญญา ความรู้ และความชำนาญ แต่แล้วก็ละการนั้นให้เป็นส่วนของอีกคนหนึ่ง ที่หาได้ออกแรงทำเพื่อการนั้นไม่ นี่ก็อนิจจังด้วยและสามานย์ยิ่ง 22เพราะว่าเขาได้อะไรจากบรรดางานตรากตรำ และคร่ำเครียดที่เขาต้องทำภายใต้ดวงอาทิตย์เล่า 23ด้วยว่าปีเดือนของเขามีแต่ความเจ็บปวด และกิจธุระของเขาก่อความสลดใจ ถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบ นี่ก็อนิจจังด้วย

ข้อท่องจำ: 1 โครินธ์ 15:10 “แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้า และพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้น มิได้ไร้ประโยชน์ ตรงกันข้าม ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีก มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำ พระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำ

เมื่อท่านได้คิด ยิ่งคิดก็ยิ่งโศกเศร้า อัดอั้นตันใจในเรื่องงานที่ได้ตรากตรำมา พระคัมภีร์ตอนนี้ มีคำว่า “ภายใต้ดวงอาทิตย์” ซึ่งท่านเน้นถึงงานที่ไม่มีพระเจ้า ที่ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจที่ไร้ซึ่งความหวัง

มีความเศร้าโศกเสียใจสองประเภท

  1. ความเศร้าโศกเสียใจที่นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีในภายหลัง นำมาถึงความหวังในภายภาคหน้า
  2. ความเศร้าโศกเสียใจประเภทที่ไม่มีความหวังใดเหลืออยู่

สำหรับซาโลมอน ผู้ซึ่งทุ่มเทและใช้สติปัญญา ศักยภาพของตน ทรัพยากรทั้งสิ้นที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด เกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าวัดตาม KPI แล้ว ท่านคงได้เต็มในทุกตัวชี้วัด แต่เมื่อปราศจากคุณค่านิรันดร์ ในที่สุดงานเหล่านั้นสูญเปล่า ท่านเห็นความจริงประการหนึ่งคือ เมื่อท่านพึ่งตัวเอง ทำงานเพื่อตัวเอง เพื่อถวายเกียรติแด่ตัวเอง ให้ความเพลิดเพลินแก่ตัวเอง ภาคภูมิใจในฝีมือของตัวเอง ชื่นชมตัวเอง และชื่นใจกับงานที่ปราศจากพระเจ้า ในที่สุด ท่านเห็นความว่างเปล่า ไร้ความหมาย ซ่อนอยู่

ขอบคุณพระเจ้าที่ซาโลมอนตายพร้อมกับการตระหนักรู้ถึงสัจธรรมดังกล่าว แต่น่าเสียดาย พวกเราหลายคนตายโดยปราศจากการตระหนักรู้ ไม่เหมือนท่าน อ.เปาโลได้กล่าวถึงงานของท่านเองว่า “มิได้ไร้ประโยชน์” เพราะท่านพึ่งพระคุณของพระเจ้า ดังนั้น งานของเราก็เช่นเดียวกัน หากเราไม่ปรารถนาให้งานของเราไร้ประโยชน์ อย่าทำด้วยความสามารถของเราอย่างเดียว จงพึ่งในพระคุณ เพื่อที่ท่านจะทำงานได้มากขึ้น และมีคุณค่านิรันดร์ การทำงานของพระเจ้าใน คจ.ที่เรียกว่าการรับใช้ ก็เช่นเดียวกัน

ข้อคิด : ขอให้พึ่งพาพระเจ้า อย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเอง แล้วผลงานที่เกิดจากพระคุณจะเกิดผลมากถวายพระเจ้า งานของพระเจ้า ต้องทำด้วยวิธีของพระองค์ ทำด้วยพระคุณ พึ่งพระคุณ และจะชื่นชมยินดีในพระคุณ ให้เรารีบทำงานด้วยท่าทีเช่นนี้เถิด อย่ารอคอย เพราะกลางคืนก็มาใกล้แล้ว เวลากลางวันจวนจะหมดแล้ว