รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

วันที่ 7 บทเรียนจากธรรมชาติ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 7 บทเรียนจากธรรมชาติ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:4-7 “4ชาติพันธุ์หนึ่งล่วงไป และอีก ชาติพันธุ์หนึ่งก็มา แต่แผ่นดินโลกคงเดิมอยู่เป็นนิตย์ 5ดวงอาทิตย์ขึ้น และดวงอาทิตย์ตก แล้วรีบไปถึงที่ซึ่งขึ้นมานั้น 6ลมพัดไปทางใต้ แล้วเวียนกลับไปทางเหนือ ลมพัดเวียนไปเวียนมา แล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมัน 7แม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเล แต่ทะเลก็ไม่เต็ม แม่น้ำไหลไปสู่ที่ใด ก็ไหลไปสู่ที่นั่นอีก

ข้อท่องจำ: ดาเนียล 4:35 “สำหรับพระองค์ชาวพิภพทั้งสิ้นนับว่าไม่มีค่า ท่ามกลางชาวสวรรค์นั้นพระองค์ทรงกระทำตาม ชอบพระทัยพระองค์ และท่ามกลางชาวพิภพด้วย และไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้ หรือตรัสถามพระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรงกระทำสิ่งใด

ซาโลมอน ได้สังเกตุธรรมชาติและได้รับบทเรียนใหญ่ยิ่งของธรรมชาติ 4 ชนิด ตั้งแต่ข้อ 4-7 คือ ชีวิต ดวงอาทิตย์ ลม และน้ำ ท่านให้เราเห็นถึง กฎแห่งธรรมชาติที่คงตัว ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นวัฏจักรหมุนเวียนไปมา มีความคงที่แน่นอน คือ การเห็นว่าชีวิตมนุษย์มาแล้วก็ไป ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตก ลมพัดไปทางใต้ แล้วก็กลับมาทางเหนือ น้ำไหลไปทางไหนก็ไหลไปทางนั้น และกลับมาอีก จากแม่น้ำไปทะเลจากทะเลกลับไปเป็นแม่น้ำได้อีก แต่แผ่นดินโลกหรือ กฎธรรมชาตินั้นยังคงเดิมเป็นนิตย์ไม่เปลี่ยนแปลง

แต่น่าอัศจรรย์ที่ว่าในท่ามกลางกฎที่คงตัว นิ่งและแน่นอน มันมีชีวิตชีวา หรือ Active ซ่อนอยู่ข้างใน สังเกตุได้จากคำกิริยาที่ใช้ เช่น ไป-มา รีบไปกลับ ไหลไป ขึ้น-ตก จะเห็นถึงการเคลื่อนตัวที่ซ่อนอยู่ในความคงตัว นี่แสดงให้เห็นพระสิริ และการอัศจรรย์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้า ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ในที่ทางของมัน และมีพลวัตร แห่งการมี เคลื่อนไหว เคลื่อนตัว ภายใต้ความคงตัวในธรรมชาติ

บทเรียนจากธรรมชาติ คือ การสำนึกว่าเราเป็นแค่ผงคลีดิน ต่ำต้อย เล็กน้อย เป็นหนึ่งในการทรงสร้างที่แสนอัศจรรย์แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ทำให้เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้า ชีวิตเรามีความหมาย และพระเจ้าทรงสร้างเราอย่างมีวัตถุประสงค์เมื่อเราอยู่เพื่อพระองค์