รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

วันที่ 5 คำว่า “กินลมกินแล้ง”

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 5 คำว่า “กินลมกินแล้ง”

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:14 “ข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็อนิจจัง คือกินลมกินแล้ง

ข้อท่องจำ: 2 เปโตร 2:7-8 “และได้ทรงช่วยโลทผู้ชอบธรรมให้รอด ผู้มีความทุกข์ใหญ่หลวง เพราะการประพฤติลามกของคนชั่วเหล่านั้น เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่ว ความประพฤติของคนชั่วที่ท่านได้เห็นและได้ยิน ทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของท่านรุ่มร้อนเป็นทุกข์ทุกวันคืน

คำที่มีความสำคัญ ลำดับที่สอง ของปัญญาจารย์ คือ “กินลมกินแล้ง” (Vexation) ซึ่งมักถูกใช้คู่กับคำว่าอนิจจังเสมอ เป็นความ หมายพ้องกัน ในปัญญาจารย์ ใช้ 10 ครั้ง ซึ่งหมายถึงการมีอารมณ์หงุดหงิด รำคาญ เบื่อหน่าย อึดอัด กวนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นำมา ซึ่งความลำบากใจ เศร้าใจ ทุกข์ทรมาน เสียใจ ที่มีต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก

ซาโลมอน ได้สังเกตุชีวิตและความเป็นไปในโลก ท่านพบจากประสบการณ์ ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เพียงแต่ไร้ประโยชน์ ไร้ความหมาย ซึ่ง เป็นอนิจจัง แล้วยังนำมาซึ่งการกินลมกินแล้ง นำมาซึ่งความน่ารำคาญ กวนใจ ทุกข์ เศร้าโศก ถ้าการเหล่านั้นไร้พระเจ้า จะไร้ซึ่งคุณ ค่าทั้งหมด

น่าสนใจรากศัพท์ที่มาของคำๆ นี้ ในภาษาฮีบรูแปลว่า การป้อนให้กิน หรือกินอย่างตะกละตะกลาม ซึ่งทำให้เราเห็นภาพของการถูก ยัดเยียดให้ และผู้รับก็รับอย่างไร้สติ ตะกละ อดอยาก หิวโหย ทำให้เราเข้าใจประเด็นที่ซาโลมอนกำลังสื่อให้ผู้อ่านว่า เราถูกยัด เยียดจากโลกให้บริโภคสิ่งที่ไม่ดี และถูกชักนำให้หลงว่าเราต้องการและจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านั้นไว้ เพื่อบริโภคแล้ว เราก็แสวงหามัน เพื่อบริโภคมันอย่างตะกละตะกลาม ไม่ลืมหูลืมตา ไม่รู้ว่ามันไร้คุณค่า อนิจจัง และกินลมกินแล้ง

นี่คือสิ่งที่คนของพระเจ้ามีต่อสิ่งรอบข้างที่ปราศจากพระเจ้า ต่อกิจกรรมของชาวโลกและกิจกรรมของความชั่วร้าย คนของพระเจ้าไม่ รักโลกหรือสิ่งของในโลกได้ โลตเป็นตัวอย่างที่ดีที่เขาได้ประจักษ์ความจริงในเรื่องนี้ เช่นกับ (2 เปโตร .2:7-8) “และได้ทรงช่วย โลทผู้ชอบธรรมให้รอด ผู้มีความทุกข์ใหญ่หลวง เพราะการประพฤติลามกของคนชั่วเหล่านั้น (เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่ว ความประพฤติของคนชั่วที่ท่านได้เห็นและได้ยิน ทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของท่านรุ่มร้อนเป็นทุกข์ทุกวันคืน)”