ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

วันที่ 16 พระเยซูผู้ทรงปรนนิบัติประชาชาติ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 16 พระเยซูผู้ทรงปรนนิบัติประชาชาติ

อิสยาห์ 42:1 “จงดูผู้รับใช้ของเรา ผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเรา ผู้ซึ่งใจเราปีติยินดีเราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้วท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติ”

มัทธิว 12:18-21 “ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือกสรรไว้ที่รักของเรา ผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติ ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดัง ไม่มีใครจะได้ยินเสียงของท่านตามถนน ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับ กว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะ และบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่าน”

อิสยาห์ 49:1 “โอ แผ่นดินชายทะเลเอ๋ย จงฟังข้าพเจ้า เจ้าชนชาติทั้งหลายแต่ไกลเอ๋ย จงฟังพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าตั้งแต่ในครรภ์ พระองค์ทรงตั้งชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาข้าพเจ้า”

ลูกา 2:32 “เป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติ และเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์”

ประชาชาติทั้งหลาย ถูกเรียกจากพวกยิวว่า “คนต่างชาติ” หรือ Pagans เป็นคำที่ใช้แบ่งแยก กีดกันคนต่างชาติ ที่คนยิวถือว่าไม่ได้ถูกเลือกจากพระเจ้าให้เป็นชนชาติของพระองค์ คนยิวภาคภูมิใจที่เขาเป็นผู้ที่ถูกพระเจ้าเลือก (The Chosen People) เขาภาคภูมิใจว่า เขาเป็นชนชาติเดียว ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายที่พระเจ้าเลือกเขา

ท่าทีที่ตอบต่อการทรงเลือก ไม่ควรเป็นไปทางหยิ่งยโส แต่ควรเป็นไปทางภาคภูมิใจและถ่อมใจ สำนึกถึงพระคุณอันเกิดจากการทรงเลือก เพราะการทรงเลือกนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เราไม่มีสิทธิ์นั้น บางคนปฏิเสธว่า เราต่างหากเป็นผู้เลือกพระเจ้า แท้ที่จริงแล้วเป็นแค่ความรู้สึกหรือความคิดของเราเท่านั้นที่รู้สึกหรือคิดว่าเรามีโอกาสเลือก แต่ความจริง พระเจ้าทรงเลือกเราก่อน และโน้มนำโดยใช้ปัจจัยร่วมต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นำเราให้เราคิดตอบสนองการเลือกของพระเจ้า เหมือนว่าเราได้เลือก ในขณะที่คำพยากรณ์ถึงพระเยซูว่าจะทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลก พระองค์ก็ทรงเป็นศักดิ์ศรีของอิสราเอลชนชาติของพระองค์เช่นกัน เพราะโดยทางชนชาติอิสราเอล พระองค์ได้ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ในชนชาติของเขา ดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ทรงปรนนิบัติประชาชาติทั้งหลายโดยทรงให้ชีวิตของพระองค์ เพื่อเป็นค่าไถ่แก่ประชาชาติทั้งหลายที่เชื่อถือในพระองค์

พระเยซูรับใช้ประชาชาติด้วยความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นยิวหรือไม่ใช่ยิว เขาเหล่านั้นจะได้รับความรอดก็ต่อเมื่อพวกเขารับเชื่อในพระองค์ ไม่มีวิธีอื่น ๆ หรือไม่มีวิธีพิเศษ ไม่มีทางลัด ไม่มีเส้น แม้แต่กับคนยิวก็ตาม พระองค์ทรงรู้จัก อิสยาห์เป็นอย่างดี เพราะทรงรู้จักชื่อและเรียกชื่อของอิสยาห์ผู้พยากรณ์ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี เราจะได้รับความยุติธรรม มีชีวิตที่มีชัยชนะ และมีความหวังใจในพระองค์