ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

วันที่ 12 พระเยซูทรงชำระพระวิหาร “นิเวศของพระบิดาเรา”

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 12 พระเยซูทรงชำระพระวิหาร “นิเวศของพระบิดาเรา”

อิสยาห์ 56:7 “คนเหล่า‍นี้เราจะนำมายังภูเขาบริ‌สุทธิ์ของเรา และกระ‌ทำให้เขาชื่น‍บานอยู่ในนิเวศอธิษ‌ฐานของเรา เครื่องเผาบูชาของเขาและเครื่องสัก‌การ‌บูชาของเขา จะเป็นที่โปรด‌ปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียก‍ว่าเป็นนิเวศอธิษ‌ฐาน สำ‌หรับบรร‌ดาชน‍ชาติทั้งหลาย”

มัทธิว 21:13 “พระ‍องค์ตรัสกับเขาว่า มีพระ‍วจนะเขียนไว้ว่า นิเวศของเราเขาจะเรียก‍ว่าเป็นนิเวศอธิษ‌ฐาน แต่เจ้าทั้ง‍หลายมากระ‌ทำให้เป็น ถ้ำของพวกโจร”

เยเรมีย์ 7:11 “นิเวศซึ่งเรียกตามชื่อของเรา ในสาย‍ตาของเจ้าได้กลายเป็นถ้ำของพวกโจรไปแล้วหรือ พระ‍เจ้าตรัสว่า ดู‍เถิด ตัวเราได้เห็นเอง”

สดุดี 69:9 “ความร้อน‍ใจในเรื่องพระ‍นิเวศของพระ‍องค์ได้ท่วม‍ท้นข้า‍พระ‍องค์ และคำ‍เยาะ‍เย้ยของบรร‌ดาผู้ที่เยาะ‍เย้ยพระ‍องค์ตกแก่ข้า‍พระ‍องค์”

ยอห์น 2:17 “พวก‍สา‌วกของพระ‍องค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่า ความร้อน‍ใจในเรื่องพระ‍นิเวศของพระ‍องค์จะท่วม‍ท้นข้า‍พระ‍องค์”

คำว่า “นิเวศ” แปลว่า “บ้าน” นิเวศของพระเจ้าหมายถึง วิหารในกรุงเยรูเล็ม ที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจ และจิตวิญญาณของชาวยิว เป็นสถานที่ที่พระเจ้าใช้ติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ แต่เดิมนั้น เมื่อชนชาติอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์ในสมัยของโมเสส พวกเขาได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าให้สร้างพลับพลา หรือที่เรียกว่า “เต็นท์นัดพบ” (Tabernacle) ซึ่งเป็น กระโจม หรือต็นท์ขนาดใหญ่ เป็นสถานที่นัดพบปะกับพระเจ้า

โมเสส ผู้รับใช้พระเจ้า อาโรน ปุโรหิต เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และมนุษย์กับพระเจ้า นอกจากนั้นพลับพลายังเป็นสถานที่นมัสการพระเจ้า เป็นสถานที่ที่ปุโรหิตจะทำการถวายบูชา เพื่อลบบาปของประชาชน เป็นที่ที่ชาวอิสราเอลจะอธิษฐานตรงต่อสถานที่นี้ โดยการหันหน้าเข้าหาพลับพลา ทุกครั้งที่เขาอธิษฐาน เป็นที่ ๆ เขาจะสดับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และเป็นสถานที่ที่เขาประจักษ์ว่า พระเจ้าทรงสถิตกับเขา

เนื่องจากชาวยิวโพ้นทะเลที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติ เขาจะต้องเดินทางมานมัสการที่พระวิหาร คนเป็นจำนวนมากก็นำเงินตราต่างประเทศเข้ามา จึงเกิดอาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือ Money Exchange เกิดขึ้น แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง พวกเขาฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบ ทำให้บรรดายิวจาริกเหล่านั้น เสียใจและผิดหวัง เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนนั้นไม่ยุติธรรม เป็นการโกงกัน ซึ่งทำให้พระวิหารกลายเป็น “ถ้ำของพวกโจร”

พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระบิดา ตามคำพยากรณ์ และไม่เพียงแต่เรื่องพระนิเวศกลายเป็นถ้ำโจร เป็นที่หารายได้ที่ไม่ชอบธรรมเท่านั้น แต่ยังไม่ได้เป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานที่แท้จริง เป็นเพียงแต่การประกอบพิธีกรรมภายนอกที่ไร้ประโยชน์