ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

วันที่ 11 พระเยซูคริสต์ผู้ปรนนิบัติ และผู้สอนโดยใช้คำอุปมา

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 11 พระเยซูคริสต์ผู้ปรนนิบัติ และผู้สอนโดยใช้คำอุปมา

อิสยาห์ 9:1-2 “เมืองนั้นซึ่งอยู่ในความแสน‍ระทมจะไม่กลัด‍กลุ้ม ในกาลก่อนพระ‍องค์ทรงนำแคว้นเศ‌บู‌ลุนและแคว้นนัฟ‌ทาลีมาสู่ความดู‍หมิ่น แต่ในกาลภาย‍หลังพระ‍องค์จะทรงกระ‌ทำให้หน‍ทางข้างทะเล แคว้นฟากตะวัน‍ตกของแม่‍น้ำจอร์‌แดน คือ กา‌ลิลีแห่งบรร‌ดาประ‌ชา‍ชาติให้รุ่ง‍โรจน์ ชน‍ชาติที่ดำ‌เนินในความมืด จะได้เห็นความสว่างยิ่ง‍ใหญ่ บรร‌ดาผู้ที่อา‌ศัยอยู่ในแผ่น‍ดินแห่งเงามัจ‌จุ‌ราชสว่างจะได้ส่องมาบนเขา”

มัทธิว 4:13-16 “แล้วย้ายที่ประ‌ทับจากเมืองนา‌ซา‌เร็ธไปที่เมืองคา‌เปอร‌นา‌อุม ซึ่งอยู่ริมทะเล‍สาบที่เขตเผ่าเศ‌บู‌ลุนและนัฟ‌ทาลีเพื่อจะสำ‌เร็จตามพระ‍วจนะ ซึ่งตรัสไว้โดยอิส‌ยาห์ผู้เผยพระ‍วจนะว่า แคว้นเศ‌บู‌ลุนและแคว้นนัฟ‌ทาลี ทางข้างทะเลฟากแม่‍น้ำจอร์‌แดนข้าง‍โน้น คือกา‌ลิลี แห่งบรร‌ดาประ‌ชา‍ชาติ ประ‌ชา‍ชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตาย ก็มีความสว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้ว”

สดุดี 78:2-4 ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมา ข้าพเจ้าจะกล่าวคำลึกลับของโบราณกาลถึงสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินได้ทราบ ที่บรรพบุรุษของเราได้บอกเรา เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของเขา แต่จะบอกแก่ชั่วอายุที่กำลังเกิดมา ถึงการสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และฤทธานุภาพของพระองค์ และการมหัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ

มัทธิว 13:34-35 “ข้อความเหล่านี้ทั้ง‍สิ้น พระ‍องค์ตรัสกับหมู่‍ชนเป็นคำอุป‌มา และนอก‍จากคำอุป‌มา พระ‍องค์มิได้ตรัสกับเขาเลย ทั้ง‍นี้เพื่อจะให้สำ‌เร็จตามพระ‍วจนะ ที่ตรัสโดยผู้เผยพระ‍วจนะว่า เราจะอ้าปากกล่าวคำอุป‌มา เราจะกล่าวข้อ‍ความ ซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เดิมสร้างโลก”

ฟากตะวันตกทางแม่น้ำจอร์แดนหรือเขตกาลิลี ในปัจจุบันนี้เรียกว่า เขตเวสแบงค์ (West Bank) เป็นที่ตั้งของประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน เป็นอาณาเขตการปรนนิบัติรับใช้ของพระเยซูคริสต์ แคว้นกาลิลีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอิสราเอล มีทะเลสาบกาลิลีหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบเยเนซาเร็ท

พระเยซูคริสต์ทรงใช้เมืองคาเปอรนาอูมในเขตเผ่าเศบูลูนและนัฟทาลี เป็นกองบัญชาการหรือฐานปฏิบัติงานด้านพันธกิจการปรนนิบัติรับใช้ และสั่งสอนผู้คนมากมาย ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในธรรมศาลา ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเล ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่นี่ในการทำพันธกิจการรักษาโรค สั่งสอนผู้คนด้วยคำอุปมา เพื่อให้เข้าใจความหมายแผ่นดินของพระเจ้า

คำอุปมาถูกใช้เพื่อให้เกิดภาพในสมอง เรื่องราวต่าง ๆ ของคำอุปมา ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์หลักของคำอุปมานั้นๆ เราต้องหาคำสอนหลักของคำอุปมาให้พบและทำความเข้าใจกับอุปมานั้น ๆ อย่างถูกต้อง พระเยซูทรงใช้คำอุปมาเพื่อสอนและเปิดเผยความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ เพื่อให้สาวกและคนที่มีจิตใจที่เชื่อฟังจะประจักษ์ถึงสาระหลักแห่งคำอุปมานั้นๆ แต่กับคนที่ปิดใจและอคติไม่พร้อมที่จะรับฟังพระองค์ คนที่ไม่ยอมรับพระองค์จะไม่สามารถเข้าใจได้ และคำอุปมาเหล่านี้แท้จริงแล้ว เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เพราะถูกปิดซ่อนไว้จากโลก นั่นคืออุปมาที่เกี่ยวกับแผนการ นิรันดร์แห่งความรอดของมนุษยชาติ คือพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลก เพื่อช่วยโลกให้รอดจากค่าจ้างความบาปคือความตายและมีชีวิตนิรันดร์