รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันที่ 10 พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 10 พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

สดุดี 2:7 “ข้าพ‌เจ้าจะบอกถึงพระ‍ดำ‌รัสของพระ‍เจ้าพระ‍องค์รับ‍สั่งกับข้าพ‌เจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา วัน‍นี้เราได้ให้กำ‌เนิดแก่เจ้าแล้ว”

ลูกา 1:32 “บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระ‍เจ้าสูงสุด พระ‍เจ้าจะทรงประ‌ทานพระ‍ที่นั่งของดา‌วิดบรรพ‌บุรุษของท่านให้แก่ท่าน”

สุภาษิต 30:4 “ใครเล่าได้ขึ้นไปยังสวรรค์และลงมา ใครเล่าได้รวบ‍รวมลมไว้ในกำมือของท่าน ใครเล่าได้เอาเครื่อง‍แต่ง‍กายห่อห้วง‍น้ำไว้ ใครเล่าได้สถา‌ปนาที่สุดปลายแห่งแผ่น‍ดินโลกไว้ นามของผู้นั้นว่ากระ‌ไร และนามบุตร‍ชายของผู้นั้นว่ากระ‌ไร ท่านจะต้องรู้เป็นแน่”

มัทธิว 3:17 “และนี่‍แน่ะมีพระ‍สุรเสียงตรัสจากฟ้า‍สวรรค์ว่า “ท่านผู้‍นี้เป็นบุตรที่‍รักของเรา เราชอบ‍ใจท่านมาก”

คำว่า “บุตร” ในคัมภีร์คริสเตียนนั้น ถูกใช้เพื่อระบุถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ลึกซึ้งที่มีต่อคุณพ่อหรือบิดา เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองบุคคล โดยพื้นฐานแห่งความหมายนี้คือ การระบุความเป็นมาหรือปัจจัยต้นเหตุ และยังมีความหมายในระดับลึก คือการมีสภาวะอย่างเดียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการระบุอย่างเจาะจง ซึ่งมีความหมายมากกว่าการเป็นพ่อ หรือผู้ปกครอง ผู้ให้กำเนิดทางสายเลือด หรือพงศ์พันธุ์ เมื่อมีพ่อต้องมีแม่ที่จะต้องเกิดการปฏิสนธิและให้กำเนิดบุตรตามที่คนทั่วไปเข้าใจกัน

หน้าที่หลักของผู้เป็นบุตรในพระคัมภีร์ คือการให้เกียรติบิดาและเชื่อฟังบิดา พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามีความพิเศษและเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ ที่สำคัญคือ

  1. การประกาศข่าวดีจากทูตสวรรค์ ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด (ลูกา 1: 32,35)
  2. การประกาศรับรองของพระบิดาว่าทรงเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระบิดา (มธ. 3:17)
  3. การจำแลงพระกายบนภูเขาของพระเยซูว่า ทรงเป็นพระบุตรที่พระเจ้าทรงรักและโปรดปราน (มก.9:7)
  4. คำยอมรับของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายร้อยโรมันขณะที่อยู่ใต้กางเขนที่ตรึงพระเยซู (มธ.27:54)
  5. การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซู ที่ทำให้อัครทูตเปาโลยอมรับ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า (โรม 1:4)
  6. พระเยซูเองทรงยอมรับว่าทรงเป็นพระบุตรของพระบิดา (มธ.16:16) และทรงเรียกพระเจ้าว่าพระบิดา