ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

วันที่ 5: พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา: ผู้ถูกเจิมนิรันดร์

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 5: พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา: ผู้ถูกเจิมนิรันดร์

สดุดี 45 : 6-7 “พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ และเป็นนิตย์ธารพระกรของพระองค์เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรม ฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่าน”

สดุดี 102:25-27 “เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์ สิ่งเหล่านี้จะพินาศ แต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่ สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม พระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ เหมือนเสื้อผ้า แล้วมันก็สิ้นไป แต่พระองค์ยังคงเดิม และปีเดือนของพระองค์ไม่สิ้นสุด”

ฮีบรู 1:8-12 “แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่าพระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์ พระคทาแห่งแผ่นดินของพระองค์ก็เป็นพระคทาเที่ยงธรรม พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดอธรรม ฉะนั้นพระเจ้า คือ พระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ ด้วยน้ำมันแห่งความยินดี ยิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ และองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า ในเบื้องต้นพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ สิ่งเหล่านี้จะพินาศ แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่ สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม พระองค์ทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุจผ้าคลุม และสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปีเดือนของพระองค์ไม่สิ้นสุด”

“การเจิม” หมายถึง การแต่งตั้ง (Anointed) ผู้ที่ได้รับการเจิม คือผู้ที่ถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้า ซึ่งมีตัวแทนของพระเจ้าคือมหาปุโรหิต (Priest) เป็นผู้ทำพิธีเจิมตั้ง ผู้ที่รับการเจิมต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งเป็นกษัตริย์ ผู้พยากรณ์ และปุโรหิต

พระเยซูคริสต์ทรงมีพระฐานะเป็นทั้งผู้พยากรณ์ (ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า) เป็นมหาปุโรหิตที่เป็นผู้กลาง (ผู้แทน) ทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าโดยการถวายบูชาแทนประชากรของพระองค์ และทรงเป็นกษัตริย์ที่จะมาปกครองประชากรในราชอาณาจักรของพระองค์ ทั้ง 3 ฐานะนั้นรวมอยู่ในพระองค์แต่ผู้เดียว

คำว่า “พระมาซีฮา” คือ ”ผู้หนึ่งที่ได้รับการเจิม” หรือ “The Anointed One” ปรากฎมากมายหลายครั้งในพระคัมภีร์ที่พยากรณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นผู้ที่ชาวยิวผู้เชื่อในพระเจ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ “พระมาซีฮา” คือ พระเยซูคริสต์ได้ทรงถือกำเนิดในคอกสัตว์ ในรางหญ้าที่พวกเขาคาดไม่ถึงว่าพระผู้เป็นเจ้าชีวิต กษัตริย์ มหาปุโรหิต และผู้พยากรณ์ ของพวกเขาในพระคัมภีร์จะถือกำเนิดในสถานที่ที่ต่ำต้อยเช่นนี้

กษัตริย์เฮโรดเดิมที่ไม่รู้เรื่องนี้แต่พวกปุโรหิตและธรรมาจารย์รู้จักคำพยากรณ์นี้ว่า ผู้ปกครองหรือกษัตริย์ซึ่งหมายถึง พระมาซีฮาจะออกมาจากบ้านเบธเลเฮ็มในแผ่นดินยูเดีย