ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

วันที่ 7 พระเยซูคริสต์ ทรงรับการนมัสการ และถวายเกียรติ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 7 พระเยซูคริสต์ ทรงรับการนมัสการ และถวายเกียรติ

สดุดี 72:9 “บรร‌ดาผู้ที่อยู่ในถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดารจะกราบลงต่อเขา และให้บรร‌ดาศัตรูของท่านเลียผง‍คลี”

ลูกา 2:8-15 “ในแถบ‍นั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่ง‍นา เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน มีทูตองค์‍หนึ่งของพระ‍เป็นเจ้ามาปรา‌กฏแก่เขา และพระ‍สิริของพระ‍เป็นเจ้าส่องล้อม‍รอบเขา และเขากลัวนัก ฝ่ายทูตองค์‍นั้นกล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าว‍ดีมายังท่านทั้ง‍หลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้ง‍ปวง เพราะว่าในวันนี้พระ‍ผู้ช่วยให้‍รอดของท่านทั้ง‍หลาย คือพระ‍คริสต‌เจ้า มาบัง‍เกิดที่เมืองดา‌วิดนี่จะเป็นหมาย‍สำ‌คัญแก่ท่านทั้ง‍หลาย คือท่านจะได้พบพระ‍กุมารนั้นพันผ้า‍อ้อมนอนอยู่ในราง‍หญ้า” ในทัน‍ใดนั้น มีชาว‍สวรรค์หมู่‍หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรร‌เสริญพระ‍เจ้าว่า“พระ‍สิริจงมีแด่พระ‍เจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่น‍ดินโลก สันติ‍สุขจงมีท่าม‍กลางมนุษย์ทั้ง‍ปวงซึ่งพระ‍องค์ทรงโปรด‌ปรานนั้น” เมื่อทูต‍สวรรค์เหล่านั้นไปจากเขา ขึ้นสู่สวรรค์แล้ว พวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่า “ให้เราไปยังเมืองเบธ‌เล‌เฮมดูเหตุ‍การณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งพระ‍เป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เรา”

สดุดี 72 :10 , 15 “ขอบรร‌ดาพระ‍รา‌ชาแห่งเมืองทาร‌ชิชและของเกาะทั้ง‍ปวงถวายราชบรร‌ณา‌การ ขอบรร‌ดาพระ‍รา‌ชาแห่งเช‌บา และเส‌บานำของกำ‌นัลมา ขอท่านผู้นั้นมีชีวิตยืนนานให้คนถวายทอง‍คำเมืองเช‌บาแก่ท่านให้เขาอธิษ‌ฐานเผื่อท่านเรื่อย‍ไปและอวย‍พรท่านวัน‍ยัง‍ค่ำ”

อิสยาห์ 60:3 “และบรร‌ดาประ‌ชา‍ชาติจะมายังความสว่างของเจ้า และพระ‍รา‌ชาทั้ง‍หลาย ยังความสุก‍ใสแห่งการขึ้นของเจ้า”

มัทธิว 2:1-11 “พระ‍เยซูได้ทรงบัง‍เกิดที่บ้านเบธ‌เล‌เฮมแคว้นยู‌เดียในรัช‍กาลของกษัตริย์เฮ‌โรด ภาย‍หลังมีพวกโห‌รา‌จารย์จากทิศตะวัน‍ออกมายังกรุงเย‌รู‌ซา‌เล็ม ถามว่า “กุมารผู้ที่บัง‍เกิดมาเป็นกษัตริย์ของชน‍ชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรา‌กฏขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัส‌การท่าน” ครั้นกษัตริย์เฮ‌โรดได้ยินดัง‍นั้นแล้ว ก็วุ่น‍วายพระ‍ทัย ทั้งชาวกรุงเย‌รู‌ซา‌เล็มก็พลอยวุ่น‍วายใจไปด้วย แล้วท่านให้ประ‌ชุมบรร‌ดามหา‍ปุ‌โร‌หิตกับพวกธรร‌มา‌จารย์ของประ‌ชา‍ชน ตรัสถามเขาว่า “ผู้เป็นพระ‍คริสต์นั้นจะบัง‍เกิดแห่ง‍ใด” เขาทูลว่า “ที่บ้านเบธ‌เล‌เฮมแคว้นยู‌เดีย เพราะว่าผู้เผยพระ‍วจนะได้เขียนไว้ ดัง‍นี้ว่าบ้านเบธ‌เล‌เฮมในแผ่น‍ดินยู‌เดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสาย‍ตาของบรร‌ดาผู้ครองแผ่น‍ดินยู‌เดียก็หามิได้ เพราะว่าเจ้า‍นายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบ‍ครองอิส‌รา‌เอลชน‍ชาติของเรา”แล้วเฮ‌โรดจึงเชิญพวกโห‌รา‌จารย์เข้ามาเป็นการลับ ถามเขาได้ความถ้วน‍ถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรา‌กฏขึ้น แล้วท่านได้ให้พวกโห‌รา‌จารย์ไปยังบ้านเบธ‌เล‌เฮมสั่งว่า “จงไปค้นหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เรา เพื่อเราจะได้ไปนมัส‌การท่านด้วย”โห‌รา‌จารย์เหล่านั้น จึงไปตามรับ‍สั่ง และดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรา‌กฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้น เมื่อพวกโห‌รา‌จารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้ว ก็มีความยินดียิ่งนักครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมา‌รีย์มารดา จึงกราบถวายนมัส‌การกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขา ออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรร‌ณา‌การ คือ ทอง‍คำ กำ‌ยาน และมด‌ยอบ”

การนมัสการนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ประชากรของพระเจ้าพึงกระทำ ผู้ที่สมควรจะได้รับการนมัสการ จะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเพียงองค์เดียว การนมัสการผู้ที่มิใช่พระเจ้า และยกย่องผู้นั้นว่าเป็นพระเจ้า ถือเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวง เป็นการหลงจากความชอบธรรมจากความถูกต้อง พระเจ้าทรงเตือนให้เราอย่ายกสิ่งใดขึ้นเท่าเทียมกับพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพ หลักปรัชญา หรือ แม้แต่ทูตสวรรค์ วิญญาณชั่วทั้งหลาย ตลอดจนสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เรายกให้เป็นที่หนึ่ง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด รับใช้ปรนนิบัติสิ่งเหล่านั้นอย่างเป็นชีวิตจิตใจ เช่น เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ

คำพยากรณ์ถึงการที่พระเยซูจะได้รับการนมัสการในฐานะจอมกษัตริย์ ได้รับความยำเกรงจากคนทั้งหลายในสมัยที่พระเยซูจะปกครองโลก หลังจากที่พระองค์เสด็จมาเป็นครั้งที่สองแล้ว จะมีความชอบธรรมและความสมบรูณ์พูนสุข คำพยากรณ์นี้ครอบคลุมตั้งแต่รัชสมัยของพระองค์ จนถึงสมัยการครอบครองโลกของพระเมสสิยาห์ แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า ยังไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่จะมีคุณสมบัติและเกิดเหตุการณ์นี้ จึงอาจคาดการณ์ได้ว่า ความมั่งคงปลอดภัย ความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินในสดุดี 72 ทั้งบทนั้น เป็นคำพยากรณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้น ภายใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์ในอนาคต และที่สำคัญที่สุด ผู้ที่จะรับการนมัสการและถวายเกียรตินั้นจะต้องเป็นพระเจ้า ซึ่งหมายความว่า พระเยซูคือพระเจ้าที่ทุกลิ้นจะร้องสรรเสริญ และทุกหัวเข่าจะก้มกราบลงนมัสการพระองค์