ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

วันที่ 6 พระเยซูคริสต์ ทรงบังเกิดที่เบธเลเฮ็ม ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 6 พระเยซูคริสต์ ทรงบังเกิดที่เบธเลเฮ็ม ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์

มีคาห์ 5:2 “โอ เบธ‌เล‌เฮม เอฟ‌รา‌ธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรร‌ดาตระ‌กูลของยู‌ดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปก‍ครองในอิส‌รา‌เอลดั้ง‍เดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบ‌ราณกาล”

ลูกา 2:4-5, 7 “ฝ่ายโย‌เซฟก็ขึ้นไป‍จากเมืองนา‌ซา‌เร็ธ แคว้นกา‌ลิลีถึงเมืองของดา‌วิดชื่อเบธ‌เล‌เฮมแคว้นยู‌เดียด้วย เพราะ‍ว่าเขาเป็นวงศ์‍วานและเชื้อ‍สายของดา‌วิด เขาได้‍ไปกับมา‌รีย์ที่‍เขาได้หมั้นไว้แล้ว เพื่อจะขึ้นทะเบียน และนางมีครรภ์ นางจึงประ‌สูติบุตร‍ชายหัวปี เอาผ้า‍อ้อมพันและวางไว้ในราง‍หญ้า เพราะ‍ว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรง‍แรม”

ดาเนียล 9:25 “เพราะฉะนั้นจงทราบและเข้า‍ใจว่า นับตั้ง‍แต่การที่ถ้อย‍คำนั้นออกไป ให้สร้างกรุงเย‌รู‌ซา‌เล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยผู้ถูกเจิมไว้ ผู้เป็นประ‌มุขก็เป็นเวลาเจ็ดสัปตะ และเย‌รู‌ซา‌เล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลาน‍เมืองและคู เป็นเวลาหก‍สิบ‍สองสัปตะ”

ลูกา 2:1-2 “อยู่มาคราวนั้น มีรับ‍สั่งจากมหาจักร‌พรรดิซีซาร์ ออ‌กัส‌ตัส ให้จดทะเบียนสำ‌มะ‌โน‌ครัวทั่วทั้งแผ่น‍ดิน นี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสำ‌มะ‌โน‌ครัว เมื่อคี‌ริ‌นิ‌อัสเป็นเจ้า‍เมืองซีเรีย”

อิสยาห์ 7:14 “เพราะฉะนั้น องค์พระ‍ผู้เป็นเจ้าจะประ‌ทานหมาย‍สำ‌คัญเอง ดู‍เถิด หญิง‍สาวคนหนึ่งจะตั้ง‍ครรภ์ และคลอดบุตร‍ชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิม‌มา‌นู‌เอล”

ลูกา 1:26-27 , 30-31 “เมื่อถึงเดือนที่หก พระ‍เจ้าทรง‍ใช้ทูต‍สวรรค์กา‌เบรียลนั้น ให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกา‌ลิลี ชื่อนา‌ซา‌เร็ธ มาถึงหญิงพรหม‌จารีคน‍หนึ่ง ที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคน‍หนึ่งที่ชื่อโย‌เซฟ เป็นคนในเชื้อ‍วงศ์ดา‌วิด หญิงพรหม‌จารีนั้นชื่อมา‌รีย์ (30-31) แล้วทูต‍สวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า “มา‌รีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระ‍เจ้าทรงโปรด‌ปรานแล้ว ดู‍เถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตร‍ชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเย‌ซู”

“เบธเลเฮ็ม” เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เคยเป็นบ้านของกษัตริย์ดาวิด คำว่า “เบธเลเฮ็ม” แปลว่า “บ้านขนมปัง” สันนิษฐานว่าคงผลิตสินค้า OTOP คือขนมปังที่เอร็ดอร่อยและมีชื่อเสียง จนได้ชื่อว่าบ้านขนมปัง ”เอฟราธาห์” คือเขตหรืออำเภอที่หมู่บ้านเบธเลเฮ็มสังกัดอยู่

บ้านเบธเลเฮ็ม อยู่ในแคว้นยูเดีย แคว้นยูเดียอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอล ซึ่งเป็นที่ตั้งของเผ่ายูดาห์ พระเยซูคริสต์สืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาห์ บังเกิดในแคว้นยูเดีย ตามคำพยากรณ์ที่ได้บันทึกไว้

ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ 100% ของพระเยซูนั้น ทำให้พระองค์มีความรู้สึก ความคิด อารมณ์ ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความเสียใจ ความอาลัยอาวรณ์ ความปวดร้าว เหมือนมนุษย์ทุกอย่าง เหมือนเราทุกคน เพียงแต่พระองค์ทรงไม่มีบาป ไม่ทำบาป แต่กลับเป็นผู้รับบาปแทน เนื่องจากพระองค์ไม่มีบาปจึงเป็นผู้เดียวเท่านั้น ที่สามารถรับบาปของคนทั้งโลกได้ เพราะไม่มีใครที่ไม่มีบาป จึงไม่มีใครที่มีคุณสมบัติพอที่จะรับความบาปแทนคนอื่นได้ เว้นไว้แต่พระเยซูผู้เดียว

พระองค์ทรงมีความต้องการฝ่ายร่างกาย เช่น หิว เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า มีความอ่อนแอทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ท้อแท้ เสียใจ ผิดหวัง ได้เหมือนเราทุกคน พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าผู้เข้าใจมนุษย์ ทรงรู้จักมนุษย์ถึงก้นบึ้งแห่งหัวใจ และความรู้สึกทุกอย่างที่เราแบกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้

คำพยากรณ์สำเร็จ เมื่อภารกิจแห่งการเสด็จกลับมาบังเกิดในโลกเสร็จสิ้น นั่นคือการสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเราบนไม้กางเขน จึงทำให้เราได้รับการอภัยโทษและมีชีวิตนิรันดร์