ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

วันที่ 9 การรับเสด็จพระเยซูคริสต์

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 9 การรับเสด็จพระเยซูคริสต์

อิสยาห์ 40:3-5 “เสียง‍หนึ่งร้องว่า “จงเตรียมมรรคาแห่งพระ‍เจ้าในถิ่นทุร‌กัน‌ดาร จงทำทาง‍หลวงสำ‌หรับพระ‍เจ้าของเราให้ตรง‍ไปในทะเล‍ทรายหุบ‍เขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น ภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลงที่ลุ่มๆดอนๆ จะให้เสมอ และที่สูง ๆ ต่ำ ๆ ให้เป็นที่‍ราบ และจะเผยพระ‍สิริของพระ‍เจ้า และมนุษย์ทั้ง‍สิ้นจะได้เห็นด้วย‍กัน เพราะพระ‍โอษฐ์ของพระ‍เจ้าตรัสไว้แล้ว”

ลูกา 3:3-6 “แล้วยอห์นจึงไปทั่วที่ลุ่มแม่‍น้ำจอร์‌แดน ประ‌กาศให้กลับ‍ใจเสียใหม่และรับบัพ‌ติศ‌มา เพื่อพระ‍เจ้าจะทรงยกความผิด‍บาปเสีย ตามที่มีเขียนไว้ในหนัง‌สือถ้อย‍คำของอิส‌ยาห์ผู้เผยพระ‍วจนะว่า“เสียงผู้ร้องในถิ่นทุร‌กัน‌ดารว่า จงเตรียมมรร‌คาแห่งพระ‍เป็นเจ้า จงกระ‌ทำหน‍ทางของพระ‍องค์ให้ตรงไป หุบเขาทุกแห่งจะถมให้เต็ม ภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลง ทางคดจะกลายเป็นทางตรง และทางที่สูงๆต่ำๆจะเป็นทางราบ มนุษย์ทั้ง‍ปวงจะได้เห็นความรอดของพระ‍เจ้า”

มาลาคี 3:1 “พระ‍เจ้าจอมโย‌ธาตรัสว่า “ดู‍เถิด เราส่งทูตของเราไปเพื่อตระ‌เตรียมหน‍ทางไว้ข้าง‍หน้าเรา และพระ‍เจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวง‍หานั้น จะเสด็จมายังพระ‍วิหารของพระ‍องค์อย่างกะ‌ทัน‌หัน ทูตแห่งพันธ‌สัญ‌ญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้น ดู‍เถิด ท่านกำ‌ลังมาแล้ว”

ลูกา 7:24,27 “เมื่อผู้สื่อ‍ข่าวทั้ง‍สองของยอห์นไปแล้ว พระ‍องค์จึงตรัสกับประ‌ชา‍ชนถึงยอห์นว่า “ท่านทั้ง‍หลายได้ออกไปในถิ่นทุร‌กัน‌ดารเพื่อดูอะไร มิ‍ใช่ดูต้น‍อ้อไหวโดยถูกลมพัดนะ คือยอห์นนี้แหละที่พระ‍คัม‌ภีร์กล่าวถึงว่า เราใช้ทูตของเราไปข้าง‍หน้าท่านผู้‍นั้นจะเตรียมมรร‌คาของท่านไว้ข้าง‍หน้าท่าน”

มาลาคี 4:5-6 “ดู‍เถิด เราจะส่งเอ‌ลี‌ยาห์ผู้เผยพระ‍วจนะมายังเจ้าก่อนวันแห่งพระ‍เจ้า คือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึง‍กลัวมาถึง และท่านผู้‍นั้นจะกระ‌ทำให้จิต‍ใจของพ่อหันไปหาลูก และจิต‍ใจของลูกหันไปหาพ่อ หาไม่ เราจะมาโจม‍ตีแผ่น‍ดินนั้นด้วยคำสาป‍แช่ง”

มัทธิว 11:13-14 “เพราะ‍ว่าคำของผู้เผยพระ‍วจนะทั้ง‍หลาย และธรรม‍บัญ‌ญัติได้พยา‌กรณ์มาจนถึงยอห์นนี้ ถ้าท่านทั้ง‍หลายจะยอมรับให้เป็น ก็ยอห์นนี่แหละเป็นเอ‌ลี‌ยาห์ซึ่งจะมานั้น”

ในขณะที่เอลีชาผู้ช่วยของเอลียาห์จะรับช่วงต่อในตำแหน่งผู้พยากรณ์คนสำคัญหลักของอิสราเอลนั้น พระคัมภีร์บันทึกไว้ให้เราทราบว่าเอลียาห์มาก่อนเอลีชา เอลียาห์ถูกส่งมาให้กับอิสราเอลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมประชากรของพระเจ้าให้พร้อม เมื่อเอลีชามา ลักษณะพิเศษของการทำพันธกิจของเอลีชาคือ บอกกล่าวถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงประชากรของพระเจ้า ถ้าพวกเขายังไม่ยอมกลับใจ วันอันยิ่งใหญ่และน่ากลัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงพวกเขา นอกจากนี้ภารกิจของเอลีชายังให้ความหวังเกี่ยวกับการไถ่ด้วย

ยอห์นผู้ให้บัพติสมา เป็นผู้ที่ทำพันธกิจด้วยจิตใจและฤทธิ์อำนาจของเอลียาห์ (ลูกา 1:17) ยอห์นถูกนักปกครอง คือกษัตริย์เฮโรดผู้เหี้ยมโหดต่อต้าน เช่นเดียวกับที่เอลียาห์เคยถูกกษัตริย์อาหับต่อต้าน ยอห์นถูกข่มเหงและใส่ร้ายจนกระทั่งถูกตัดศีรษะ เนื่องด้วยกล่าวตำหนิกษัตริย์เฮโรดที่เอาภรรยาน้องชาย (พระนางเฮโรเดียส) มาเป็นภรรยาของตน เช่นเดียวกับ เอลียาห์ที่ถูกกษัตริย์อาหับและนางเยเซเบลต่อต้านและข่มเหงขู่ฆ่าท่าน

การเสด็จของกษัตริย์จำเป็นที่ต้องมีขบวนนำหรือผู้กรุยทางฉันใด การเสด็จมาในโลกนี้เพื่อทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ตามคำพยากรณ์ของพระเยซู ก็จำเป็นต้องมีผู้นำทาง เตรียมการเสด็จมาของพระองค์ ผู้นั้นคือยอห์นนั่นเอง สิ่งนี้ยิ่งย้ำเตือนเราถึงสถานภาพของพระเยซู ในความเป็นพระเจ้าและเป็นกษัตริย์ของพระองค์