ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

การเปิดเรียนรวีวารศึกษา

คริสตจักรจะเปิดการเรียนการสอนรวีวารศึกษาทุกชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่ง เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่ต้องการเข้านมัสการที่คริสตจักร ขอให้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์คริสตจักร ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ (www.wattanachurch.org/worshipregister/preregister.php)

Announcement