ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

การเปิดนมัสการพระเจ้า

ประกาศคริสตจักรวัฒนา
การเปิดนมัสการพระเจ้า

คริสตจักรจะเปิดการนมัสการพระเจ้า ณ พระวิหารอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 เป็นต้นไป 

  • 09:00 - 10:00 น. นมัสการพระเจ้าภาคภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์
  • 10:30 - 11:50 น. นมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย
  • งดการนมัสการภาคบ่าย (14:30 น.)

ผู้ที่ต้องการเข้านมัสการที่คริสตจักร ขอให้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์คริสตจักร ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ (www.wattanachurch.org/worshipregister/preregister.php)

Announcement